वाचनालय शाखा

मुख्य कार्यालय

सरस्वती मंदिर, सुभाष पथ, स्टेशन रोड, जिल्हा परिषदेसमोर, ठाणे (पश्चिम) पिन - 400602 दूरध्वनी - (022) - 25406787
भ्रमणध्वनी- 97682 57575 संदर्भ विभाग - 87796 96796

केंद्र

शारदा मंदिर, गोखले पथ, नौपाडा,ठाणे (पश्चिम) पिन - 400602
दूरध्वनी - (022) 2542 4470 भ्रमणध्वनी -93266 67470

 

कार्यालये मंगळवार ते रविवार - सकाळी 8 रात्रौ 8
वर्गणीदार (देवघेव) मंगळवार ते रविवार - सकाळी 8 रात्रौ 8
संदर्भ विभाग मुक्तद्वार सह सोमवार ते शनिवार - सकाळी 8 रात्रौ 8
नौपाडा केंद्र येथील मुक्तद्वार मंगळवार ते रविवार - सकाळी 8 रात्रौ 8
संदर्भ व अभ्यासिका - रविवारी व संस्थेच्या सुट्टीच्या दिवशी संस्था बंद असते.
जिल्हा वाचनालय व नौपाडा केंद्र सोमवार व संस्थेच्या सुट्टीच्या दिवशी संस्था बंद असते.
जिल्हा वाचनालय व नौपाडा केंद्र यांचे काम दररोज बारा तास चालते.
मुक्तद्वार वाचनालयात महिलांसाठी तसेच बाल वाचकांसाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यात आली आहे.

 

Top