सभासद वर्गणी

सभासद होण्यासाठी सध्या खालीलप्रमाणे शुल्क भरून लाभ घेता येतो

       
पुस्तकशाखा द्विमाही वर्गणी   रु. 150/-
मासिकशाखा द्विमाही वर्गणी रु. 50/-
बालवाचनविभाग द्विमाही वर्गणी रु. 20/-
आश्रयदाते (एकरकमी देणारे) रु. 10,000/-
आजीव सभासद (एकरकमी देणारे) रु. 5,000/-
सर्वास प्रवेश शुल्क रु. 50/-
अनामत रक्कम – बाल विभाग रु. 50/-
अनामत रक्कम (वाचनालय) प्रती पुस्तक रु. 500/-

 

Top