कमिटी सदस्य एकत्रित यादी २०२१-२०२३ -२०२४

 

अ.क्र. नाव पद फोन नं
 विद्याधर गजानन ठाणेकर अध्यक्ष मो:-९८२१५६१३४४
हेमंत दत्तात्रय काणे उपाध्यक्ष मो:-९८६९४८६४५४
संजीव गंगाधर ब्रह्मे उपाध्यक्ष मो:-९८३३७५३५५९
 अरूण जगन्नाथ म्हात्रे उपाध्यक्ष मो:-९७०२६३८३३७
 विकास  कमलाकर हजिरनीस उपाध्यक्ष मो:-९८२०६१०८७२
पद्माकर  धोंडो शिरवाडकर उपाध्यक्ष मो:- ९९६९६३३५८८
श्री.  विनायक दत्तात्रय गोखले कार्याध्यक्ष मो:-९८६७३१४४८१
चांगदेव काळे   कार्यवाह मो:-९८६९२०७४०३
संजय चुंबळे कार्यवाह मो:-९९३०२६६९०१
१०  महादेव गायकवाड कार्यवाह मो:-९८९२०८०१२५
११  दुर्गेश मोहन आकेरकर कार्यवाह मो:- ९०२९३६१५७३
१२ सीमा विकास दामले कार्यकारी मंडळ सदस्य मो:-७७३८००१९१२
१३  संजीव वसंत फ़डके कार्यकारी मंडळ सदस्य मो:-९९३०८३६५५७
१४  वृषाली विनोद राजे कार्यकारी मंडळ सदस्य मो:-८४२४०९९३४४
१५  आश्विनी वरदराज बापट कार्यकारी मंडळ सदस्य मो:-९९६९०१७३६०
१६ निशिकांत गोवर्धन महांकाळ  कार्यकारी मंडळ सदस्य मो :-९९६७२७८९७२
१७ निर्मोही गिरीश फडके कार्यकारी मंडळ सदस्य मो :-९९२०१४६७११
१८ नरेंद्र श्रीधर जोशी कार्यकारी मंडळ सदस्य मो :-९८६९०५४०४३
१९ शिरीष नागले ठाणे जि .ग्रंथालय संघाचे पदसिध्द सदस्य मो:-९८१९७९९९९९
२०              डॉ. संदीप भावसार            निमंत्रित सदस्य           मो:- ९८७०१८९९९९
२१ डॉ. राजेश मढवी निमंत्रित सदस्य मो.:- ७५०६०००७८६
२२ महेश राजदेरकर निमंत्रित सदस्य मो.:- ९८१९४४३१३१
२३ मोहन देसाई निमंत्रित सदस्य मो.:-९३२२२४२८३३
२४ वृंदा दाभोलकर निमंत्रित सदस्य मो.:- ९८२०७७५५७०
२५ श्रीमती. वासंती विवेक वर्तक विश्वस्त मो:-९८२००२५८७८
२६ दामोदर कृष्णाजी सोमण विश्वस्त मो:- ९८१९०९८२५५
२७ मकरंद प्रभाकर रेगे  विश्वस्त मो:-९८२०४६९६४०
२८ श्री. मकरंद प्रभाकर जोशी    विश्वस्त मो:-९८२०१०२८११

 

Top